Enerji Yönetimi

Enerji Verimliliği Etütleri

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalara enerji etüdü adı verilmektedir. Enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazanımı sağlayacak veya önleyecek tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

Uygulama Süreçleri Nelerdir?

Verimlilik Artırıcı Projeler işletmeler ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri arasında yapılan ve enerji tasarruf miktarıyla ilgili olan uygulama anlaşması kapsamında enerji tasarruf miktarını garanti etmek suretiyle uygulanacaktır. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri belirtmiş olduğu tasarruf garantisini uygulama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel işletme ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda kanıtlamak durumundadır.

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte” belirtildiği üzere; enerji verimliliğini artırıcı önlemler olarak enerji etütlerinde ve hazırlanacak olan Verimlilik Artırıcı Projelerde aşağıdaki önlemler öncelikle dikkate alınacaktır.

- Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyon ile yakıtların verimli yakılması

- Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi

- Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi

- Atık ısı geri kazanımı

- Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğinin artırılması

- Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi

- Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması

- Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi

- Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi

- Makinelerin enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi

- İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması

- İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi

- Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi

- Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması

- Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması

- Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması

Enerji verimliliği etüt çalışmaları aşamaları :

Ön Enerji Etüdü

Ön enerji etüdünde öncelikli önlemlere göre gerekli veriler toplanır. Ön görüşme ve bazı temel verilerin toplanması ile çalışmanın çerçevesi belirlenen tesiste, teknik personelden oluşan ekip, tesisin durumuna göre 1-3 hafta arasında bir süre ile veri toplamakta ve çeşitli ölçümler yapmaktadır.

Detaylı Enerji Etüdü

Yönetmelik ekinde belirtilen cihazlarla ölçümler yapılır. Bu çalışmalar sırasında enerji dönüşümünün olduğu yerlerde, yoğun enerji tüketen cihazlarda ve bunların bulunduğu bölümlerde ölçümler alınmaktadır.

Raporlama

Yapılan ölçümlere göre değerlendirme ve sonuç analiziyle raporlar hazırlanmaktadır.

Yapılan ölçüm sonuçları ve toplanan bilgiler değerlendirilerek işletmenin mevcut durumu ve enerji tasarruf potansiyeli, boyut ve önlemler olarak belirlenip rapor halinde sunulmaktadır

Enerji Kimlik Belgesi

27075 Sayılı Bina Enerji Performans yönetmeliğine göre, yeni binalar için hazırlanan yapı projeleri kapsamında proje müellifleri tarafından , mevcut binalar için ise 1000 m² ve üzeri olması şartına göre Enerji Kimlik belgesi düzenlenir.

Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin (1000 m²) metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Enerji Kimlik Belgesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanır.

1- Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardına uyulur.

2- Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

3- Enerji Kimlik Belgesi, binalar için yönetmelikte belirlenmiş formata göre düzenlenir.

4- Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve Belediyeler tarafından onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m² ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için aşağıda belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

- Bina ile ilgili genel bilgiler,

- Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,

- Binanın kullanım alanı ( m² ),

- Binanın kullanım amacı,

- Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),

- Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),

- Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,

- Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m² -yıl),

- Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/ m² -yıl),

- Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,

- Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,

- Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.

1- Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

2- Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.

3- Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

4-Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır.

5- Sera gazı emisyonları dönüşüm katsayıları nihai enerji tüketimi başına kg CO2 olarak ifade edilir.